fbpx

Om os

Lad os ringe dig op

Udfyld formularen hvis du ønsker vi ringer dig op.

  Navn *

  Telefon *

  §1. Det lejede

  1.1 Ved nærværende aftale får lejer ret til at opbevare gods i en nærmere angivet Container/Depotrum. Lejer har ikke brugsret til nogen del af ejendommen udenfor den lejede container/depotrum, udover tilkørselsforhold og aflæsningsplads.

  1.2 Indflytning i containeren/depotrummet kan påbegyndes efter aftale herom.

  1.3 Leje af Container/depotrummet og opbevaringen af gods sker på de vilkår, som fremgår af kontrakten/lejeaftalen, samt af nærværende almindelige bestemmelser.

   

  §2. Det lejedes anvendelse

  2.1 Det lejede må kun anvendes til opmagasinering af tørt gods. Der må således ikke opbevares ildelugtende, letfordærvelige varer som eksempelvis madvarer, foder m.v., ligesom det ikke er tilladt at opbevare dyr i den lejede Container/depotrum.

  2.2 Der må ikke drives erhvervsvirksomhed fra det lejede uden særskilt aftale med udlejer.

  2.3 Der må ikke opbevares eksplosivt, brand-, miljøfarligt eller på anden måde skadeligt gods i den lejede container/depotrum. Opbevarede maskiner skal tømmes for olie, benzin o. lign.

  2.4 Lejer skal holde orden og behandle det lejede forsvarligt. Lejer har kun krav på adgang til den plads på ejendommen hvor containeren/depotrummet findes.

  2.5 Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer eller installationer i den lejede container/depotrum. Lejer skal derfor betale for udbedring af enhver skade/reparation der sker I forbindelse med ændringer eller installationer der foretages i den lejede container/depotrum.

  2.6 Rygning er forbudt indendørs, og brug af åben ild er strengt forbudt på hele området.

  2.7 Støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom, eller på anden måde forulempelse af personale eller personer på vores område er ikke tilladt. Overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

  2.8 Lejer har ikke ret til at lade tredjemands gods opbevare i det lejede eller på anden måde lade tredjemand benytte det lejede uden udlejers skriftlige samtykke. Ligeledes har lejer ingen fremlejeret eller afståelsesret.

  2.9 Lejer må ikke tilslutte strømforbrugende maskiner/instrumenter til containeren/depotrum.

   

  §3. Risiko og forsikring

  3.1 Opmagasinerede effekter er ikke omfattet af udlejers forsikring. Lejer opfordres til at informere eget forsikringsselskab om yderligere adresse for egen indboforsikring.

  3.2 Opbevaring af effekter sker for lejers egen regning og risiko, idet udlejer ikke er ansvarlig for evt. tab, som lejer måtte få som følge af beskadigelse af opbevarede genstande ved brand, tyveri, skadedyr, vandskade, hærværk mv.

  3.3 Lejer er erstatningsansvarlig for skader på det lejede, samt for skader på tredjemands effekter, såfremt skaden kan henføres til lejer, eller brugere, som lejer har givet adgang til den lejede Container/depotrum. Lejer skal derfor sikre sig der ikke er skader, fejl & mangler på det lejede senest 3 hverdage efter påbegyndt leje, såfremt der skader på det leje depotrum/container skal udlejer straks underrettes herom. Lejer kan vælge at tegne forsikring på containere, Der kan tegnes en kasko forsikring der dækker containeren på 100kr. Pr. Mdr. Ekskl. Moms.

  3.4 Lejer kan frit benytte egen hængelås på containeren, men kan også leje en forsikrings godkendt lås som er godkendt i højeste klasse til sikring af ISO standard container af Forsikring og Pension og godkendt under F&P rapport nr. 821.0/04. For 59kr pr. mdr. Ekskl. Moms. Det er lejers ansvar at kontakte eget forsikringsselskab og sikre sig at forsikringen dækker skader/tyveri med denne lås.

   

  §4. Adgangsbestemmelser for det lejede

  4.1 Lejer har adgang til den pågældende container/depotrum via port, nøgle eller kort. Ved underskrift af lejekontrakt udleveres kode eller nøgle eller kort til lås på porten. Disse er strengt personlig og må ikke overdrages til tredjemand af lejer. Når en lejer fraflytter Containeren/depotrum, skal nøgler, kort eller fjernbetjæning straks afleveres tilbage til udlejer. ( ikke alle afdelinger er indhegnet & med video overvogning )

  4.2 Det påhviler enhver lejer at forlade porte med aflåst

  4.3 Der er adgang alle ugens dage fra 24 timer I døgnet.

   

  §5. Adgang til og tilsyn med containeren/depotrum

  5.1 Det lejede container/depotrum overtages af lejer i rengjort og ryddeliggjort stand uden fejl og mangler. Lejer har pligt til at rette henvendelse til udlejer såfremt det lejede ikke lever op til disse krav.

  5.2 Ved lejemålets påbegyndelse skal der underskrives en lejekontrakt. Der skal her kunne fremvises gyldig billedlegitimation med personnummerangivelse.

  5.3 Den lejede container/depotrum aflåses af lejer med hængelås eller container lås. Således er lejer selv ansvarlig for korrekt aflåsning.

  5.4 Udlejer forbeholder sig ret til at skaffe sig adgang til det lejede i lejeperioden, når forholdende kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt. Udlejer er ligeledes berettiget til at skaffe sig adgang til det lejede efter 14 dages forudgående skriftlig varsel overfor lejer i forbindelse med eftersyn, reparation, vedligeholdelse m.m.

  5.5 Lejer må benytte de hjælpemidler udlejer stiller til rådighed. Lejer må ikke fjerne hjælpemidlerne fra ejendommen, og de skal stilles tilbage i samme stand efter endt brug.

   

  §6. Lejens størrelse, betaling og regulering

  6.1 Lejens størrelse fremgår af særskilt aftale.

  6.2 Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden, via fast bankoverførsel til udlejers konto; reg: 1681 Konto: 3227086059 er yderligere oplyst på lejekontrakten. Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på 100 kr. Dog sendes en mail eller SMS inden gebyret pålægges. Såfremt det skyldige beløb overdrages til inkasso er lejer forpligtet til at betale udlejer alle omkostninger i forbindelse hermed.

  6.3 Der fremsendes opkrævning vedrørende leje hver månede.

  6.4 Lejen forhøjes årligt pr. 1. januar uden særskilt varsel med 3% af den umiddelbart før reguleringen gældende månedlige leje. Herudover kan udlejer med en måneds skriftlig varsel regulere lejen til den leje der er sædvanligt gældende for tilsvarende containere (markedslejen).

   

  §7. Lejers misligholdelse

  7.1 Ved forsinkelse af lejers betaling af leje med mere end 7 dage er udlejer berettiget til at forhindre lejers adgang til den lejede container/depotrum. Hvorefter lejer kun igen kan få adgang ved betaling af et gebyr på 250 kr. Ekskl. Moms.

  7.2 Ved lejerestance med mere end 14 dage er udlejer berettiget til at hæve lejeaftalen efter forudgående varsel.

  7.3 Ved ophævelse af lejeaftalen fra udlejers side er lejer forpligtet til at betale leje indtil lejer har fjernet alt opbevaret gods fra udlejers container/depotrum, ryddet og rengjort det lejede, samt afleveret containeren/depotrum uaflåst. Såfremt rengøring ikke er tilstrækkelig opkræves der 400kr. Ekskl. Moms. Pr. Påbegyndt time til rengøring af containeren.

  7.4 Strøm og varme afregnes direkte til udlejer. Der afregnes

  3kr pr. Kwh. strøm der er brugt I lejeperioden.

   

  §8. Opsigelse

  8.1 Lejeaftalen kan fra lejers side opsiges med minimum 1 måneds skriftligt varsel til ophør ved udgangen af en kalendermåned. Opsigelsen skal fremsendes skriftligt, på mail eller via sms.

  8.2 Lejeaftalen kan fra udlejers side frit opsiges med 1 måneds varsel til fraflytning ved udgangen af en kalendermåned.

   

  §9. Fraflytning og aflevering

  9.1 Det lejede fraflyttes og afleveres af lejer i ulåst, ryddelig og rengjort stand inden kl. 15.00 på fraflytningsdagen, dvs. sidste dag i måneden.

  9.2 Lejer aflevere de udleverede nøgler og kort personligt til udlejer på udlejers adresse efter aftale herom. Eller fremsendes via anbefalet brev.

  9.3 Udlejer er berettiget til at tømme og rengøre det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtet til at betale de faktiske afholdte udgifter i forbindelse hermed, dog minimum 400 kr.

  9.3 Udlejer opbevarer løsøre, der forefindes i det lejede ved lejeperiodens udløb i 10 dage efter fraflytningsdagen, hvorefter udlejer er berettiget til at bortskaffe det efterladte løsøre.

  9.4 Er lejemålet ikke fraflyttet på aftalte flytningsdag, påhviler det lejer at betale udlejer for hele den kommende måned samt en afgift på 150 kr. pr. overskreden dag indtil fraflytning.

  9.5 Det lejede afleveres i samme stand som ved indflytningen. Udlejer er berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtet til at betale leje i istandsættelsesperioden.

   

  §10. Tilbageholdsret og salgsfuldmagt

  10.1 I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejeaftale har udlejer tilbageholdsret i løsøre, der forefindes i det lejede på misligholdelsestidspunktet.

  10.2 Tilbageholdsretten udøves til sikkerhed for dækning af ethvert krav som udlejer måtte have mod lejer, samt rimelige omkostninger, som udlejer afholder i forbindelse med lejers misligholdelse.

  10.3 Gods der opbevares i den lejede container/depotrum på tidspunktet for udlejers spærring af containeren/depotrum, er overgivet udlejer i håndpant til sikkerhed for ethvert krav udlejer måtte have mod lejer.

  10.4 Lejer meddeler ved sin underskrift af nærværende aftale udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst mulig at bortsælge de i container/depotrummet værende effekter på tidspunktet for udlejers spærring af den lejede container/depotrummer. Provenuet af salget bruges til dækning af ethvert krav udlejer, måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået. Lejer afholder samtlige omkostninger ved bortsalget, dog minimum 500 kr.

  10.5 Udlejers rettigheder i henhold til salgsfuldmagten er betinget af, at lejer ikke på trods af skriftligt påkrav herom opfylder sine forpligtelser overfor udlejer – herunder indbetaler skyldig leje – inden udløbet af den påkrævede fastsatte betalingsfrist samt af, at udlejer efter betalingsfristens udløb giver lejer 10 dages forudgående varsel om bortsalg

   

  §11. Øvrige bestemmelser

  11.1 Hunde og dyr må ikke medbringes i det lejede eller på det øvrige område.

  11.2 Lejer er til enhver tid forpligtet til at holde udlejer orienteret om sin adresse og emailadresse samt tlf. nr. Adresseændring og ændring af tlf. nr. med mere skal straks meddeles til udlejer. Meddelelser som udlejer sender til den seneste af lejer oplyste adresse, er altid bindende for lejer.

  11.3 Affald, der efterlades af lejer i det lejede eller på det øvrige område, under eller efter lejeperioden vil blive bortskaffet for lejers regning.

  11.4 Det forudsættes, at lejer er ejer af det opbevarede gods, samt at de personer der er i besiddelse af nøgle til hængelås har lejers samtykke til at få adgang til det lejede. Lejer eller den person, som har lejers samtykke, skal dog altid kunne fremvise gyldig legimitation, eller på anden måde dokumentere at have adgang til det lejede.

  11.5 Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke skal lejeaftalen betragtes som ophørt, og udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejer andre lokaler hverken under ombygningen eller efter genopførelse.

  11.6 Lejeforholdet er i øvrigt omfattet af erhvervslejelovens ufravigelige regler.

  11.7 Første månede kan fås til 1 kr. Såfremt du lejer en flytte container hos os, og denne stilles på lejers grund. For at opnå første månede til 1 kr. Binder lejer sig til minimum 3 måneders leje, og forudbetaler for hele lejeperioden. Såfremt en eller flere faktura ikke betales til tiden vil første månede blive faktureret til fuld pris med tilbagevirkende kraft.

  11.8 Første månede kan fås til 1 kr. Såfremt du lejer et depotrum hos os, For at opnå første månede til 1 kr. Binder lejer sig til minimum 3 måneders leje, og forudbetaler for hele lejeperioden. Såfremt en eller flere faktura ikke betales til tiden vil første månede blive faktureret til fuld pris med tilbagevirkende kraft.

  Som kunde giver du samtykke til, at vi registrerer, opbevarer og benytter de oplyste informationer som e-mail, mobil nr. Navn, adresse til digital kommunikation

   

   

   

  Lad os ringe dig op

  Udfyld formularen hvis du ønsker vi ringer dig op.

   Navn *

   Telefon *

   Find os her

   Juelsminde

   Klakring Stationsvej 5
   7130 Juesminde

   Tlf. 70 26 10 11

   Her finder du:
   Depotrum

   Lagercontainer

   Horsens

   Hattingvej 9
   8700 Horsens

   Tlf. 70 26 10 11

   Her finder du:
   Lagercontainer

   Middelfart

   Værkstedsvej 3

   5500 Middelfart

   Tlf. 70 26 10 11

   Her finder du:
   Lagercontainer

   Vejle Syd

   Andkjærvej 19
   7100 Vejle

   Tlf. 70 26 10 11

   Her finder du:
   Lagercontainer

   Vejle ( Grejs )

   Nørrebygade 25
   7100 Vejle ( Grejs )

   Tlf. 70 26 10 11

   Her finder du:
   Lagercontainer

   Grenå

   Rolshøjvej 1C,
   8500 Grenå

   ( pladsen ligger bagved Euromarster )

   Tlf. 70 26 10 11

   Her finder du:
   Lagercontainer

   Esbjerg

   Falkevej 14
   6705 Esbjerg

   Tlf. 70 26 10 11

   Her finder du:
   Lagercontainer

   Århus Viby J,

   Rudolfgårdsvej 8
   8260 Viby J

   Tlf. 70 26 10 11

   Her finder du:
   Lagercontainer

   Odense

   Lumbyvej 17
   5000 Odense C

   Tlf. 70 26 10 11

   Her finder du:
   Lagercontainer

   Aalborg

   Hjulmagervej 58
   9000 Aalborg
   tlf.: 70 26 10 11

   Her finder du:
   Lagercontainer

    

   Juelsminde ( kun container )

   Savværksvej 40A
   7130 Juesminde

   Tlf. 70 26 10 11

   Her finder du:
   Lagercontainer

   Hedensted

   Overholmvej 2
   8723 Hedensted
   tlf.: 70 26 10 11

   Her finder du:
   Lagercontainer

    

   Herning

   Teglvænget 133A
   7400 Herning
   tlf.: 70 26 10 11

   Her finder du:
   Lagercontainer

   Randers

   Blommevej 27 + Hvedevej 34
   8930 Randers
   tlf.: 70 26 10 11

   Her finder du:
   Lagercontainer

   Odder

   Skovdalsvej 7A
   8300 Odder
   tlf.: 70 26 10 11

   Her finder du:
   Lagercontainer

   Holstebro

   Lundholmvej 45
   7500 Holstebro
   tlf.: 70 26 10 11

   Her finder du:
   Lagercontainer

   Vorbasse

   Vorbasse afd. ( Kun container )

   Fittingvej 1
   6623 Vorbasse
   tlf.: 70 26 10 11

   Her finder du:
   Lagercontainer

   Tinglev

   Tinglev afd. ( Kun container )

   Håndværkersvinget 16
   6360 Tinglev
   tlf.: 70 26 10 11

   Her finder du:
   Lagercontainer